Beleidsplan Kerkenraad

kerkboek

BELEIDSPLAN/JAARPLAN 2016-2021.

 INLEIDING:

Het laatste jaarplan van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum dateert uit 2012/2017.

Natuurlijk is het niet nodig elk jaar een nieuw beleidsplan te maken. De ontwikkelingen binnen de  Protestantse Gemeente Hoogeveen en de wensen die voortkomen uit de gemeente zijn aanleiding voor het opstellen van dit plan.

 WAT ZIJN WE, WAT WILLEN WE ZIJN:

Het woord Kerk komt van KURIAKE en betekent: dat wat van de Heer is. Het verwijst naar de bron en het fundament van de Kerk: Jezus Christus. Hij is het centrum en de bezielende bron van leven voor zijn gemeente. Leven door Hem is gefundeerd in verzoening met God en vergeving van zonden.

Geloof in Hem geeft ons leven richting en toekomst. (op weg naar Gods koninkrijk) en houvast: ‘’niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus onze Heer’’.

Hij is bij ons door Zijn geest die ons aan Hem verbindt, om ons mens te doen zijn in Zijn Naam: Christen in deze wereld.

Voor toerusting, verdieping en bemoediging om als Christenen in deze wereld te leven, komt de gemeente iedere zondag bijeen.

Met gebed, zang, muziek, wordt God geloofd en geëerd om zijn grote daden.

Door de Bijbel en de prediking daaruit, wordt het geloof in God de Vader, Zoon en Heilige Geest bevestigd, versterkt en verdiept.

In pastoraat en diaconaat wordt naar elkaar omgezien om elkaar te bemoedigen en te steunen waar nodig.

Als laatste punt, maar niet het minst belangrijk: we willen onze missionaire opdracht duidelijk gestalte geven. De uitvoering daarvan komt terug in onze doelen en speerpunten.

 DE  GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE CENTRUM IN GETALLEN:

De  Gereformeerde wijkgemeente Centrum telt per 1 januari 2016 ca 915 leden, die wonen op ca 600 adressen.

De totale wijkgemeente is verdeeld in 15 “ouderlingenwijken’’, excl. de pastoraatgroep. De pastoraatgroep verricht haar werkzaamheden in de Verzorgingstehuizen.

Aan de wijk was een fulltime predikant verbonden, echter een nieuw te beroepen predikant zal vanaf 2018 voor 66% verbonden zijn aan onze kerk. In 2017 bedraagt het percentage 70%. Een ouderling kerkelijk werker voor is voor 13,5 uren per week werkzaam tot pensionering in september 2018. Tot september 2018 zijn de uren van de predikant en de ouderling kerkelijk werker onafhankelijk van elkaar. Na deze datum is alleen een predikant werkzaam bij de Gereformeerde wijkgemeente Centrum.

 DE KERKENRAAD:

De kerkenraad bestaat uit ca 25 leden.

De 15 ouderlingenwijken zijn verdeeld over de ‘’coördinerende wijkouderlingen’’. Echter op dit moment zijn er 8 wijken zonder een “coördinerende ouderling”. Daarnaast zijn er de diakenen, zoveel mogelijk ook verdeeld over de 15 wijken en zijn er ambtsdragers met speciale opdrachten, waaronder de moderamenleden. Het is op dit moment zo geregeld dat aan elke wijk een ambtsdrager is toegedeeld, hetzij een ouderling, hetzij een diaken. In de pastoraatgroep zijn 4 ouderlingen en 1 diaken opgenomen.

De predikant maakt deel uit van de kerkenraad. Ook de ouderling kerkelijk werker is lid van de kerkenraad.

De kerkenraad maakt gebruik van een aantal commissies, werkgroepen en aan personen toebedeelde taken. ( zie daarvoor het jaarlijks opgestelde wijkboekje). De sfeer binnen de kerkenraad kenmerkt zich door onderlinge verbondenheid.

Naast de kerkenraadleden is een grote groep – van 44 leden – contactpersonen actief in de wijken.

De kerkenraad gaat zich beraden over de mogelijkheid om de organisatie structuur aan te passen. Dit is i.v.m. de huidige vacatures noodzakelijk, om de pastorale zorg in de nabije toekomst beter te kunnen waarborgen. 

WAT WILLEN WE BIEDEN: ONZE DOELEN:

 We willen een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen de zin van hun leven kunnen ontdekken.

 • We willen vanuit onze protestantse geloofstraditie staan voor de levens veranderende boodschap van het evangelie en hiervan getuigen. We willen dat doen op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties.
 • We willen een gastvrije gemeente zijn waar mensen zich welkom weten. Waar belangstelling voor elkaars wel en wee wordt getoond.
 • Erediensten op de zondagen vormen een centraal punt voor de leden. De bijzondere diensten zoals, zang- en evangelisatiediensten trekken volle kerken.
 • Erediensten op de Christelijke feestdagen, niet zijnde zondagen, zoveel als mogelijk is samen met de Hervormde wijkgemeente Centrum.
 • Bediening van de sacramenten, doop en Heilig Avondmaal.
 • Pastorale zorg, met de nadruk op crisissituaties. Een zorgzame gemeenschap, waar mensen zich geborgen voelen, het stimuleren van ‘’omzien naar elkaar’’.
 • Diaconale zorg, op wijkniveau en samen met de centrale diaconie.
 • Diaconale zorg over de landsgrenzen, ZWO
 • Voldoende mogelijkheid voor ontmoeting, soms met een thema, soms gericht op de ontmoeting zelf, ter bevordering van gemeenschapszin.
 • Een plaats bieden voor gebed, waar mensen leren dat zij hun lijden, hun schuld en hun vragen in Gods handen mogen leggen, in hoop en verwachting.
 • Een plaats bieden voor bezinning,  ontdekken wie men zelf is en ontdekken wat God van de mens vraagt.
 • Vasthouden, dan wel herbezinnen op de kern van ons geloof.

Naast bovenstaande doelen zijn een paar speerpunten benoemd:

 • Aandacht voor jeugd van 0 tot 25. ( zie daarvoor het Beleidsplan jeugdwerk)
 • Aandacht voor de ouders van de jeugd van 0 tot 25 door middel van gespreksgroepen.
 • Aandacht voor Bijbelstudie, om de Bijbelkennis te vergroten.

 DE ACTIVITEITEN OM DE DOELEN TE REALISEREN:

 • Erediensten, op zondagen en Christelijke feestdagen
 • Evangelisatie en andere bijzondere diensten.
 • Kerkschooldiensten.  
 • Gebedsdiensten en gebedsgroep.
 • Koffie drinken en ontmoeten na de dienst.
 • Jeugd en clubwerk.      )
 • Kindernevendienst,      )
 • Jongerennevendienst. ) Zie beleidsplan jeugdwerk.
 • Oppasdienst.               )
 • Jeugddiensten
 • Kerk open op koopzondagen.
 • Ouderenzorg, telefoonkaarten en telefooncirkel.
 • Seniorenmiddagen
 • Evangelisatieclub.
 • Gemeente toerusting activiteiten, Leeftocht.
 • Pastoraat aan huis en rondom andere evenementen
 • Diaconale zorg.
 • Bloemendienst.
 • Eten in de kerk.
 • Kerkentrommel.
 • Klussendienst.
 • Kerkenraadsvergaderingen
 • Diaconievergaderingen.
 • Moderamenvergaderingen.

 Naar aanleiding van de speerpunten vernieuwde aandacht voor:

 • jeugd van 0 tot 25, zie beleidsplan jeugdwerk.
 • onderlinge aandacht in lief en leed situaties.
 • herbezinning op geloof, groeigroepen Bijbelstudie organiseren.
 • aandacht voor jonge gezinnen. Met name na kerk-school-diensten

CONTACTEN TUSSEN DE HERVORMDE WIJKGEMEENTE CENTRUM EN DE GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE CENTRUM.

In de afgelopen 25 jaren is er regelmatig contact geweest met de  Hervormde wijkgemeente Centrum, ontstaan op 1 maart 2016  door samenvoeging van de Hervormde wijkgemeente Centrum 1 en Hervormde wijkgemeente Centrum 2. De gesprekken vinden plaats als goede buren. Een aantal erediensten wordt gezamenlijk georganiseerd.

Identiteit wordt over en weer gerespecteerd. De verschillen in identiteit, of zo men wil modaliteit, zijn nog aanwezig.

Eenwording of fusie van de wijkgemeenten in het centrum is nog niet aan de orde.

Ondertekening:

Aldus te Hoogeveen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 1 september 2016.

J.E. Keijer, wrn. preses.

Dijkhuizen, scriba.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.