Beleidsplan Jeugdwerk

BELEIDSPLAN JEUGDWERK 2016-2021

Groei naar volwassenheid in geloof

Gereformeerde wijkgemeente Centrum

Voorwoord.

Het vorige beleidsplan dateert uit 2012. De huidige situatie van het jeugdwerk en de vacature voor een predikant maakt het noodzakelijk  het beleidsplan bij te stellen. Het nieuwe beleidsplan ligt nu voor u.

Met dit beleidsplan willen wij aangeven wie wij zijn en waar wij voor staan. Wij hopen dat dit beleidsplan ons aanzet tot enthousiasme en een leidraad mag zijn voor ons toekomstig werk binnen de gehele gemeente. Niet alleen voor ons maar ook voor onze toekomstige opvolgers.

Hoogeveen, maart 2016

      Huidige situatie.

Oppas
Binnen de Gereformeerde wijkgemeente Centrum is iedere zondag oppas tijdens de Eredienst. De oppasdienst wordt geleid door 1 persoon. Als er niet genoeg leiding is, wordt de koster ingeschakeld om mensen uit de kerk te vragen om de oppas te begeleiden. Er wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op de ouders van kinderen die zelf de oppas bezoeken. Het contact verloopt via de leiding van de oppasdienst.

Kindernevendienst
Kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom bij de kindernevendienst.  De kindernevendienst gebruikt de methode “Vertel het maar”. Momenteel beschikt men over een groep van 6 leidinggevenden.

Jongerennevendienst
 Op 12-jarige leeftijd verlaten de kinderen de kindernevendienst. Voor hen is er 1 x per maand de gelegenheid om naar de Jongerennevendienst te gaan. Tijdens de Jongerennevendienst vinden gesprekken plaats over de Bijbel en Bijbelverhalen aangevuld met de actualiteit. Er zijn 2 leidinggevenden.

Catechese
In het begin van het seizoen wordt in de Kerkentrommel een oproep gedaan voor de catechese. De laatste jaren is er te weinig animo waardoor dit niet meer tot stand komt. Vanwege de geringe belangstelling wordt doorverwezen naar andere (wijk)gemeenten.

Clubwerk
De afgelopen jaren is er steeds clubwerk, waarbij de jeugd (9-18 jarigen) wekelijks een ontspanningsprogramma werd aangeboden. Dit seizoen (2015-2016) moeten we helaas constateren dat er te weinig belangstelling is om dit werk voort te zetten. Er zal nog een aantal activiteiten per jaar worden georganiseerd.

Jonge ouders
Er is een gespreksgroep voor jonge ouders o.l.v. predikant en/of kerkelijk werker. Deze groep komt ca.1 x per maand samen na de reguliere kerkdienst. Ook aan aantal ouders met al wat oudere kinderen participeren hierin.

Jeugdouderling
Er is binnen de Gereformeerde wijkgemeente Centrum al enige jaren  een vacature voor jeugdouderling.

Jeugdraad
Er is sinds 2012 een jeugdraad in het leven geroepen om een overlegstructuur te creëren. De jeugdraad bestaat uit een afvaardiging van oppasdienst, kindernevendienst, jongerennevendienst, clubwerk, kerkenraad, (jeugdouderling) en de predikant of kerkelijk werker. De jeugdraad vergadert 2 à 3 keer per jaar.

Kerkdienst
Tijdens de kerkdienst is er in principe steeds een moment voor de kinderen. (gesprek, kaars, lied). Eén keer per jaar wordt er projectmatig gewerkt.

Leeftijdsopbouw jongeren

In oktober 2015 zijn 115 jongeren in de leeftijd van 1 tot en met 25 jaar lid van onze gemeente, volgens onderstaande verdeling:

                0-11 jaar :         23
              12-15 jaar :         31
              16-21 jaar :         41
             21 -25 jaar :        20
                     Totaal :       115

Slechts een paar van deze jongeren zijn betrokken bij ons jeugdwerk.

Vanuit de huidige situatie moet er nagedacht worden hoe wij als Gereformeerde wijkgemeente Centrum Hoogeveen het jeugdwerk kunnen stimuleren en ontwikkelen.

      Beleid

Visie en missie.

Visie uit het Beleidsplan van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum:

Het woord Kerk komt van KURIAKE en betekent: dat wat van de Heer is. Het verwijst naar de bron en het fundament van de Kerk: Jezus Christus. Hij is het centrum en de bezielende bron van leven voor zijn gemeente. Leven door Hem is gefundeerd in verzoening met God en vergeving van zonden. Geloof in Hem geeft ons leven richting en toekomst. (op weg naar Gods koninkrijk) en houvast: ‘’niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus onze Heer’’. Hij is bij ons door Zijn geest die ons aan Hem verbindt, om ons mens te doen zijn in Zijn Naam: Christen in deze wereld.

Aanvullende visie en missie voor de jeugd:

De kerk is een levende gemeenschap gevormd vanuit het verleden, de traditie en het Evangelie van Jezus Christus. Vanuit deze pijlers voelen wij ons geroepen om daar vandaag gestalte aan te geven in deze wereld, met het oog op de toekomst van Gods Koninkrijk. In deze levende gemeenschap is ruimte voor jong en oud om te groeien in geloof.

Wij willen een inspirerende geloofsgemeenschap zijn waar jongeren actief kunnen en mogen zijn zowel in het deelnemen aan activiteiten als  ook in de uitvoering van de activiteiten. We zien de kerk als ontmoetingsplaats voor ideeën, waar een ieder respect heeft voor het geloof, waar ook voor de jeugd volop ruimte is om zich daar thuis te voelen.

In deze visie is een centrale rol weggelegd voor de Bijbel. Het gaat ons dan niet alleen om de verhalen maar ook om de toepassing in het dagelijks leven, de waarden en normen. Voor groei tot volwassenheid in geloof richten wij ons op jongeren in de leeftijd van 0-25 jaar. De geloofsontwikkeling willen wij stimuleren door het aanbod van oppas, kindernevendienst, jongerennevendienst, jeugdactiviteiten en gespreksgroepen voor jonge ouders.

Vanuit deze visie en missie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het jeugdwerk:

      Doelstellingen

Ten aanzien van het jeugdwerk zien wij het als onze belangrijkste taak:

het jeugdwerk zodanig in te richten dat wij helpen bij:

 • het bevorderen van de geloofsbeleving en geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren;
 • het vergroten van de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij kerkelijke activiteiten;
 • het zoeken naar een passend aanbod voor de jeugd van 0 tot 25 jaar;
 • zorgdragen voor het toegankelijk zijn van het jeugdwerk door middel van een laagdrempelig aanbod;
 • het versterken van de contacten met jonge ouders om zo ook hun kinderen te bereiken;
 • het zoeken naar een eigentijdse manier van kerkdiensten met behoud van de eigen identiteit.

Om deze bovenstaande doelstellingen te realiseren is het van essentieel belang dat wij de jeugd zoveel mogelijk betrekken bij het christelijk geloof op een manier die bij hen past.

III   De afgelopen 3 jaar

Wat is er de afgelopen 3 jaar gerealiseerd?

 • De jeugdraad is gestart.

Hierin nemen vertegenwoordigers vanuit de diverse geledingen deel om elkaar te versterken en te zoeken naar mogelijkheden.

 • Er is een aantal jeugddiensten georganiseerd samen met de dominee en kerkelijk werker waarbij ook de jeugd en de jongeren zijn ingeschakeld.
 • Er is een gespreksgroep gestart voor jonge ouders o.l.v. predikant en/of kerkelijk werker
 • Kerk en schooldienst.

Een paar keer is er een kerk en schooldienst georganiseerd waarbij een basisschool uit Hoogeveen samen met de Gereformeerde wijkgemeente Centrum een dienst organiseert:                              

 • Er is twee keer meegedaan met Sirkelslag. Dit is positief ervaren, maar de volgende jaren was er te weinig animo.

Wat is er niet gerealiseerd van de doelen die gesteld werden in het vorige beleidsplan?

 • Inbreng van jongeren in de dienst is beperkt gebleven tot speciale diensten
 • Oppasdienst is gekrompen
 • Van het kennismaken met de Hervormde wijkgemeente Centrum (wijk 1 en 2) is weinig terecht gekomen
 • Contact tussen ouderen en jongeren
 • Gespreksgroep jongeren

IV De komende jaren:

De komende jaren willen wij ons richten op: 

 • het toegankelijk maken van de eredienst voor jeugd en jongeren
 • contacten leggen tussen ouderen en jongeren binnen de wijk
 • het zoeken naar de invulling van de vacature voor jeugdouderling
 • geloofsgesprek met jonge ouders stimuleren om de betrokkenheid te vergroten
 • Facebook pagina opstarten voor de jeugd en jongeren
 • uitnodigingen voor kindernevendienst versturen naar kinderen vanaf 4 jaar
 • meedoen aan Sirkelslag
 • zoeken naar een gezamenlijke jeugdactiviteit met de Hervormde wijkgemeente Centrum

V   Organisatie

Vanuit iedere werkgroep is er een afgevaardigde gestuurd/gekozen  om zitting te nemen in de jeugdraad. Vanuit de pastorale en ambtelijke ondersteuning geldt dit voor de predikant en/of kerkelijk werker.

De werkgroepen zijn in volgorde van leeftijd oplopend:

§  oppasdienst

§  kindernevendienst

§  jeugdactiviteit

§  jongerennevendienst

§  gespreksgroepen jonge ouders

Pastorale en ambtelijke ondersteuning:

§  Predikant en/ of Kerkelijk werker

§  Jeugdouderling (vacant)

De jeugdraad functioneert als een overkoepelend orgaan voor het jeugdwerk. Zo kunnen de geledingen elkaar versterken door ideeën en thema’s op elkaar aan te laten sluiten.  De jeugdraad komt 2 à 3 maal per jaar bij elkaar.

De kerkenraad is uiteindelijk verantwoordelijk voor al het jeugdwerk.

Taakomschrijving Jeugdraad

De jeugdraad is een adviserend en uitvoerend orgaan voor het gehele jeugdwerk binnen de Gereformeerde wijkgemeente Centrum. Zij:

 • adviseert de kerkenraad over en ten aanzien van het beleid van het jeugdwerk;
 • signaleert knelpunten en problemen ten aanzien van het jeugdwerk en jeugdpastoraat en probeert oplossingen aan te dragen;
 • zorgt samen met alle verantwoordelijken voor de uitwerking van het beleidsplan;
 • zorgt voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk.

In de bijlage staan de diverse geledingen van het jeugdwerk van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum met hun programma en specifieke doelstellingen.

Slotwoord

Het doet pijn om te zien dat het jeugdwerk van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum  steeds verder inkrimpt. We beseffen ook dat dit niet alleen binnen onze wijkgemeente gebeurd, maar een landelijke trend is. Er komen steeds minder kinderen/jongeren, en daardoor is het ook steeds minder aantrekkelijk om te blijven voor diegene die nog wel zouden willen komen. De Gereformeerde wijkgemeente Centrum is een vergrijzende kerk, en toch zouden we graag zien dat ook jongeren zich weer thuis gaan voelen bij ons.

Daarvoor is er gelukkig nog steeds een groep mensen die willen werken aan het jeugdwerk, die zich met liefde willen inzetten om het Evangelie door te geven aan de volgende generatie. Wat zou het fijn zijn als er een enthousiaste jeugdwerker zou zijn, al is het maar voor een paar uur, om deze groep mensen en het jeugdwerk weer een nieuwe impuls te geven.

We blijven hopen, bidden, werken opdat de jeugd iets zal ervaren van de liefde van de Heer.

Ondertekening

Aldus te Hoogeveen vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 1 september 2016.

J.E. Keijer, wrn. preses.

Dijkhuizen, scriba.

BIJLAGE OVERZICHT GELEDINGEN TAAKGROEP KERK & JEUGD

 

LEEFTIJD ONDERDEEL WANNEER DOELSTELLINGEN
0-4 jaar Oppas Wekelijks tijdens de Eredienst. Een veilige ruimte bieden voor kinderen van 0-4 jaar tijdens de kerkdienst, zodat ouders de kerkdienst kunnen bijwonen en daar gesterkt worden in hun geloof.
4-12 jaar Kindernevendienst Wekelijks tijdens de Eredienst Kinderen in de basisschoolleeftijd vertrouwt maken met de Bijbelse verhalen door het vertellen hiervan en creatieve verwerking aan te bieden. 
12-18 jaar Jongerennevendienst 1x in de maand tijdens of aansluitend aan de kerkdienst Jongeren de christelijke normen en waarden door geven vanuit de Bijbelse verhalen of spiegelverhalen
9-18 jaar jeugdactiviteit bij gelegenheid, een paar keer per jaar Contacten onderhouden
Jonge ouders Gespreksgroep 1x per maand in het seizoen Verdieping door het aangaan van het geloofsgesprek